23 Eylül 2018 Pazar

SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDAN İLAN

PERSONELİN 3 ARAÇ İLE 251 GÜN TAŞITILMASI

15 Mayıs 2014 Perşembe 19:19
SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI'NDAN İLAN
 Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi        :           14

                       

Yasal Kapsam             :           13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet          :           2. adım 94.751,00 - 189.511,00

________________________________________

SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİLİN 3 ARAÇ İLE 251 GÜN TAŞITILMASI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI-AKDENİZ BLG.K. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

 

SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI PERSONELİLİN 3 ARAÇ İLE 251 GÜN TAŞITILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   :           2014/54022

1-İdarenin

a) Adresi          :           MERSİN LİMANİÇİ AKDENİZ/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası      :           3242371919 - 3242371936

c) Elektronik Posta Adresi       :           cteltik@sgk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi        :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı         :           Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı personelinin 3 Araç ile 251 gün taşıtılması.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer          :           SG Akdeniz Bölge Komutanlığı Limaniçi/Mersin

c) Süresi          :           İşe başlama tarihi 01.07.2014, işin bitiş tarihi 30.06.2015

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer          :           SG. Akdeniz Bölge K.lığı Limaniçi/MERSİN

b) Tarihi ve saati          :           03.06.2014 - 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen personel taşımacılığı veya servis işleri.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı SG Akdeniz Bölge K.lığı Limaniçi/MERSİN adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SG. Akdeniz Bölge K.lığı Limaniçi/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Resmi Ilan

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV