21 Eylül 2018 Cuma

MEDIKAL GAZ SİSTEMİ İÇİN 16 KALEM MALZEME

DOĞUMEVİ HASTANESİ-COCUK-MERSİN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

24 Mart 2013 Pazar 17:21
 MEDIKAL GAZ SİSTEMİ İÇİN 16 KALEM MALZEME
 MEDIKAL GAZ SİSTEMİ İÇİN 16 KALEM MALZEME

DOĞUMEVİ HASTANESİ-COCUK-MERSİN SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Medikal Gaz Sistemi İçin 16 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2013/33074

1- İdarenin

a) Adresi : Halkkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No:23/A

Toroslar/MERSİN

b) Telefon ve faks numarası:  0 324 223 07 01 - 0 324 223 80 02

c) Elektronik Posta Adresi: satinalma@mersinkadindogumcocuk.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktan : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alılman Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan

idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları

Hastanesi Ayniyat Birimi

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip başlar, 45

gün içerisinde sona erer.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :  Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları

Hastanesi Halkkent Mah. Fatih Sultan Mehmet

Blv. No: 23/A Toroslar/MERSİN

b) Tarihi ve saati : 02.04.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- Teklif edilen ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği 93/43 EEC ya da 98/79 EEC kapsamındaki ürünler ise;

T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olan Ulusal Bilgi Bankası ( UBB ) koduna sahip olmalıdır ve firmalar, üretici veya ithalatçı ise ilgili ürüne ait firma tanımlayıcı kodunu, bayi ise ilgili ürüne ait üreticinin/ithalatçının yetkili bayisi olduğunu gösteren bayi kodunu teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması

gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci

olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya

belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki

belgeler ile tevsik edilir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen

Kapasite Raporu,

c) isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen

İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş

ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal

Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış

ise bu üretime ilişkin sözleşme,

4.3.2. Hizmet yeterlilik belgesi:

İmalatçı firmaların TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin olması gerekmektedir.

Firmalar bu belgelerini ihale teklif dosyalarında ibraz etmelidirler.

4.3.3.

4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite

edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlar tarafından düzenlenmesi

zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu

Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca

düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon

Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu

tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazılan geçerlidir. Ancak, Türk

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme

kuruluşlar tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan

belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu

değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında,

ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile

teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

- Firmaların, teklif ettikleri ürünlerin ihale teknik şartnamesindeki özelliklere

uygun olması zorunlu olup, teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnamelere

uygunluğuna dair MADDE MADDE uygunluk cevabı yazarak ihale dosyasında

sunmaları gerekmektedir.

- Firmalar, teklif ettikleri ürünlere dair teknik şartnamede istenilen özellikleri

gösterir katalog ve/veya belgelerini ve/veya benzeri dokümanları (katalog

ve/veya belge ve/veya dokümanlar Türkçe veya orijinal dilinde olabilir) ihale

teklif dosyalarında ibraz edeceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satmalına Birimi adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 55 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Türkiye Halk Bankası A.Ş. Metropol Şubesi'ndeki TR320001200959400005000015 IBAN Numaralı hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de

belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, Üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basın MRS: 587 www.bik.gov.tr

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

Anahtar Kelimeler: Basın Ilan Kurumu

    Yorumlar

HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK OKUNANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
ARŞİV